Binabaylan ng Luntiang Aghama


Hiwaga at Kapangyarihan.
Ating Alamin,
Ating Tuklasin,
Ating Kilalanin at
Ating Akapin.

Binabaylan ating kilalanin. Sino sila at ano ang kaugnayan nila sa mga Babaylan?

Marahil ang ilan sa atin ay may kaalamanan sa salitang “babaylan” at maaaring ang iba naman ay may nakilala at nakaharap ang ilan sa natitira nating mga Babaylan. Subalit sa mga hindi pa nakakakilala o nakakaalam.

Ang mga Babaylan ay nananatili at mananatiling buhay sa kabila ng moderno o makabagong panahon. Ang mga Babaylan ay s’ya ring ating mga ninuno. Sa ibang parte ng Pilipinas ang Babaylan ay tinatawag ding bailan, mumbaki o katalonan. Ito ay naka depende sa salitang pantawag ng isang tribo o ng bawat lahi ng mga Pilipino.

Ang mga Babaylan ang s’yang may hawak at tagapag ingat ng mga sagradong karunungang pisikal at Espirituwal ng ating mga ninuno o ng Anito. Sila ang tagapamagitan sa mundo ng mga espirito at ng mga tao. Ang s’yang tagapag panatili ng kaayusan at kapayapaan ng bawat nilikha at sa mga kadahilanang ito. Kaya naman sila ay binibigyang halaga at importansya sa tribu na kanilang kinabibilangan.

Ang katawagan o titulo na “Babaylan” ay hindi basta basta nakukuha o ibinibigay bagkos ito ay pinaghihirapan at pinagsusumikapan. Bago matanggap ang sagradong katawagan na ito ay dapat munang may mapatunayan upang maging karapat dapat sa titulong ito.

Ang ilan ay dumadaan sa mga matitinding pagsubok ng katawang pisikal at ng kakayahang espiritwal. Mayroon din namang mangilan-ngilan na kinakikitaan ng pambihirang kakayahang pisikal at espiritwal na s’yang palatandaan ng patnubay at gabay ng isang Diwata, Engkanto o Anito.

Ang pagiging isang ganap at tunay na “babaylan” ay may kaakibat na mabigat na responsibilidad sa kanyang nasasakupan o sa tribo na kanyang kinabibilangan.

Ang tunay na mga Babaylan ay mayroong mga napatunayan sa isip, sa salita at lalong lalo na sa gawa.Samantalang ang salitang “Binabaylan” naman ay ang katawagan na ginagamit ng Luntiang Aghama Natural Divine Arts Shrine of Healing Inc. / Landas ng Lahi bilang titulo para sa mga nagnanais na tahakin at sa tumatahak ng daan patungo sa pagiging isang ganap na “Babaylan”.

“Binabaylan” ang katawagang ginagamit bilang pagbibigay respeto sa mga Babaylan na nagpakahirap upang malampasan ang mga pagsubok para mapatunayan na sila ay karapat dapat sa titulong “Babaylan”.

Ang Binabaylan ay s’yang mag-aaral na kung saan ay patuloy nyang inaalam at tinutuklas kung paano maging isang ganap na “Babaylan”, kinikilala at inaakap ng buong katapatan ang karunungan at kaalamanang iginagawad ng mga Babaylang namumuhay at Babaylang kasama ng mga Anito.

Ang mga Binabaylan ay sya ring magiging taga-pangalaga at taga-ingat sa mga karunungan at kaalamanan ng ating lahing Babaylan na pinag mulan.

At ang Binabaylan ay magiging isang ganap na “Babaylan” sa pag dating ng tamang panahon.

Ang panahon ang s’yang susubok at maghuhubog sa bawat Binabaylan na tatahak sa Landas ng mga Babaylan.

Ito ay isang mahaba-habang paglalakbay.

Ito ay isang gawaing pang habang buhay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s